Formål og organisationshåndbog

Blækspruttens ide og mål

 

 

Organisationshåndbog

 

Idé – Grundlag:

Blandt personer med psykiske problemer/lidelser og deres pårørende eksisterer der nogle behov, som ikke er dækket på en tilstrækkelig og tilfredsstillende måde, af tilbud som det offentlige etablerede psykiatriske behandlingssystem tilbyder.

 

Værestedet blæksprutten er en privat selvejende brugerstyret organisation (se-nr. 17067486).
Vi er et Ø-dækkende alternative tilbud, til dig med nuværende eller tidligere psykiske problemer/lidelser og dine pårørende.

 

Der er ingen personlig registrering.

 

I blæksprutten er der mulighed for at samles til socialt samvær, fællesspisning og et varieret aktivitetstilbud, som du frit kan deltage i.

 

Edb står til fri afbenyttelse. Sy og hobby værksted. Madlavning – motion – café – kolonihave – rejser – sommerhus i sverige mm

 

Der er mulighed for at lave friviligt arbejde / frivillighedsaftale.

 

Blækspruttens Idé

 

Formel                               

Blækspruttens formål er at dække det eksisterende behov for et værested, som er brugerstyret og uden for det offentlige psykiatriske behandlingssystem.

 

Målgruppe                          

Blæksprutten retter sig mod personer med psykiske problemer/lidelser og deres pårørende, på hele Bornholm, deriblandt også den brede mellemgruppe, som ikke er kendt af det psykiatriske behandlingssystem.

 

Tilbud                                 

Blækspruttens tilbud til målgruppen er et sted, hvor brugerne kan komme uden forpligtelser og uden registrering.

I værestedet er der mulighed for at få personlig rådgivning og vejledning, at deltage i sociale samvær og fællesarrangementer, samt etablere aktiviteter baseret på brugernes ønsker og behov.

Derfor retter Blæksprutten sig også mod offentlige myndigheder og andre organisationer med interesse for målgruppen, herunder også myndigheder og organisationer uden for Bornholm.

 

Blækspruttens Mål:

 

Overordnede mål              

- At styrke brugerens funktionsmulighed, så de kan fungere på mere ligeværdig vis med deres omgivelser

- At indgå i konstruktive kontakter og projekter, der kan være med til at udbygge og forbedre målgruppens sociale netværk.

 

Optimalt mål           

- Blækspruttens optimale målsætning for opbygning og udvikling af organisationen er:

- At brugerne sikres indflydelse på alle beslutninger, så deres ønsker og behov bliver tilgodeset.

- At skabe et miljø der lægger vægt på fuld åbenhed omkring alle beslutninger og dispositioner, samt fri adgang til alle administrative arkiver.

- At skabe et miljø der er alkohol- og stoffrit.

- Blækspruttens optimale målsætning for tilbudet til målgruppen er:

- At etablere et værested der har døgnåbent alle ugens dage

- At der findes faciliteter, såsom opholdsstue, samtalerum, cafe, værksteder, boenheder mv

- At der foregår aktiviteter og arrangementer med et socialt indhold.

- At der er mulighed for at modtage personlig rådgivning og vejledning.

- At sammensætningen er på en sådan måde at brugerne frit kan vælge at deltage i det, de selv ønsker.

- Blækspruttens optimale målsætning for den udadrettede virksomhed er:

- At Bornholms befolkning bliver bekendt med Blækspruttens formål og tilbud

- At der etableres forskellige kontakter til andre væresteder og organisationer for personer med psykiske problemer/lidelser og deres pårørende.

- Blækspruttens optimale målsætning for den daglige drift er :

- At de fremskaffede økonomiske midler bruges på en sådan måde at brugernes ønsker og behov tilgodeses.

- At de tilstedeværende fysiske rammer vedligeholdes så deres brugsværdi bibeholdes.

- At de ansatte, frivillige og brugere får den nødvendige viden tilført i takt med udvidelsen af ​​aktivitetsniveauet.

 

Minimalt mål          

Blækspruttens minimale målsætning er:

at fastholde det til enhver tid opnåede eksistensgrundlag, så aktivitetsniveauet kan opretholdes


 

Organisationsform :

Selvejende institution         

Blæksprutten er registreret som en selvejende institution  (SE – nr.: 17 06 74 86) v/ Stephen Mortensen.

 

Tegningsret                       

Blækspruttens initiativtager/Stifter eller dennes efterfølger er

Blækspruttens organisationsansvarlige leder.

Blækspruttens organisationsansvarlige leder har tegningsret og er registreret som SE – ansvarlig.

SE – ansvaret følger altid tegningsretten og skal til enhver tid fremgå af organisationens officielle navn, som på nuværende tidspunkt er:

Værestedet Blæksprutten v/ Stephen Mortensen.

 

Fuldmagt

Blækspruttens organisationsansvarlige leder kan ved fuldmagt give en ansat eller frivillig ret til at håndtere på blækspruttens vegne.
Fuldmagtens omfang skal fremgå af et særskilt afsnit i ansættelses eller frivillighedskontrakter.

 

Overdragelse                     

Blækspruttens organisationers ansvarlige leder har pligt til at forelægge en organisationsoverdragelse for styregruppen. En fuldmagt der giver ret til at disponere alene og i alle forhold, er ikke gyldig som organisationsoverdragelse, før Blækspruttens organisationsansvarlige leder har truffet beslutning herom og styregruppens indstilling foreligger. Blækspruttens organisationsansvarlige leder skal drage omsorg for at Blæksprutten uden problemer kan overdrages til en efterfølger, ved den organisationsansvarlige leders bortgang.

 

Organisationsmodel:      

 

Struktur                 

Blækspruttens struktur er opbygget med udgangspunkt i brugerens deltagelse i organisationens styring og daglige drift.

 

Organisationen er sammensat af:

- Styregruppen

- Blækspruttens ledelse

- Den sociale funktion

- Den administrative funktion

 

 

Styregruppen

Styregruppen er Blækspruttens øverste myndighed og det organ der sikre brugernes indflydelse på de overordnede beslutninger og den daglige drift. Styregruppen har egne vedtægter som beskriver sammensætningen, beslutningsprocedure, opgaver og roller for de enkelte medlemmer.

 

Ledelsesfunktion

Blækspruttens ledelse varetages af den daglige leder, er der ikke personsammenfald mellem Blækspruttens organisationer, der er ansvarlige ledere og Blækspruttens daglige ledere, viser kompetencefordelingen med hensyn til tegningsretten af ​​den daglige leders eller frivillige ansat i sekretariatet og bogholderiet.

 

 

Styregruppens vedtægter

Sammensætning:

 

Brugere

Brugere som har tilkendegivet deres interesse for at deltage i Blækspruttens styring. Brugergruppen omfatter også aktive brugere med frivillighedskontrakt. Brugerne har stemmeret og bør udgøre et flertal.

 

Medarbejdere

Medarbejdere som er ansat til at varetage organisationens opgaver. Medarbejdergruppen omfatter også frivillige medarbejder med kontrakt. Medarbejderne har stemmeret og bør være repræsenteret med minium en ansat og/eller en frivillig.

 

Ledelsen

Blækspruttens daglige leder skal være repræsenteret i Styregruppen. Den daglige leder har stemmeret – og vetoret. I henhold til Beslutninger ”vetoret” (se nedenfor) Er der ikke personsammenfald mellem Blækspruttens organisationsansvarlige leder og Blækspruttens daglige leder skal begge være repræsenteret i Styregruppen, med stemmeret. Vetoretten tilfalder i denne situation Blækspruttens organisationer ansvarlige leder.

 

Interessegrupper

Organisationer og offentlige instanser som i kraft af deres samarbejde med Blæksprutten har ytret ønske om at deltage i styregruppen har mulighed for repræsentation uden stemmeret.


 

Beslutninger:

 

Flertalsafgørelser

Styregruppens afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger blandt de tilstedeværende ved styregruppemøderne.

Enhver beslutningsdiskussion afsluttes med en runde for at sikre at alle har haft mulighed for at tilkendegive deres mening.

Den daglige leder skal altid sige sin mening til sidst i runden.

 

Vetoret

Blækspruttens Organisationsansvarlige leder har pligt til at bruge sin vetoret i afgørelser der tilsidesætter Blækspruttens grundlæggende idé, målsætningen og opbygningen, samt afgørelser der forpligtige Blæksprutten ud over de tilstedeværende værende midler, og i afgørelser der strider modøkonomiske anvendelser af et øremærket fondsbeløb.

 

Selvsupplering

Styregruppen er selvsupplerende og det er den til enhver tid siddende Styregruppe der træffer afgørelser vedrørende:

- Styregruppens størrelse og sammensætning

- Enkeltpersoners deltagelse i styregruppen

 

Ophør

Træffer styregruppen og eller daglig leder / SE- ansvarlig beslutning om Blækspruttens ophør, er det Blækspruttens organisationsansvarlige leder der har ansvaret for at lukke på ansvarlig vis.


 

Opgaver:

 

Overordnede styring

Styregruppen er som øverste myndighed ansvarlig for den overordnede styring og træffer sine beslutninger med udgangspunkt i:

- Blækspruttens grundlæggende idé og målsætning.

- Blækspruttens opbygning og styregruppens vedtægter.

- Blækspruttens rammer for ledelse og medarbejderfunktioner.

 

Omverden

Styregruppen har det overordnede ansvar for Blækspruttens kontakt med omverden. Styregruppen nedsætter i den forbindelse et PR og et INFO hold, samt vælger repræsentanter til de Interesseorganisationer Blæksprutten har kontakt med.

PR – holdet varetager kontakten til Radio/tv og de skrivende medier.

INFO – holdet varetager foredrags-, undervisnings- og oplysningsvirksomheden

 

Ansættelser

Styregruppen har det overordnede ansvar for at fremskaffe det nødvendige personale, herunder også inddragelse af frivillige medarbejdere og aktive brugere. Styregruppen nedsætter et ansættelses hold som træder sammen ved fastansættelser af nye medarbejdere. Blækspruttens daglige leder er hurtigt medlem af ansættelsesholdet.

ANSÆTTELSES holdet varetagering, ansøgningsudvælgelsen, ansættelsessamtaler og indstiller ansættelsen til Styregruppens endelige beslutning (ekstraordinær indkaldelse)

Ansættelse af Blækspruttens daglige leder, varetages af SE- ansvarlig, efter indstilling fra Styregruppen og falder uden for ansættelsesholdets kompetenceområde.

 

 

Rolle:

 

Brugerne

Brugernes rolle i Styregruppen, (herunder aktive brugere med Frivillighedskontrakt):

Brugerne skal inspirere og kritisere, samt deltage aktivt i alle beslutninger omkring Blækspruttens drift.

Brugerne deltager i styregruppens udadrettede virksomhed med mindst en repræsentant i PR-holdet, INFO-holdet og ANSÆTTELSES-holdet. Ved valg af flere brugerrepræsentanter kan der også vælges brugere uden for styregruppen.

Brugerne rapporterer til styregruppen i forhold til deres deltagelse i ovennævnte hold og øvrige aktivitetshold.

 

Medarbejderne

Medarbejdernes rolle i styregruppen (herunder frivillige medarbejdere med kontrakt)

Medarbejderne skal fastlægge Blækspruttens indhold i overensstemmelse med brugernes ønsker.

Medarbejderne har ansvar for styregruppens udadrettede virksomhed og opsøgende arbejde.

Medarbejderne repræsenterer styregruppen i de interessegrupper Blæksprutten har kontakt med. Denne repræsentation kan også tildeles brugerne.

Medarbejderne rapporterer til Styregruppen i forhold til deres ansvarsområde.

 

Ledelsen

Ledelsens rolle i Styregruppen:

Ledelsen skal tage initiativet til Blækspruttens udvikling i overensstemmelse med den grundlæggende ide og målsætning

Ledelsen indtager herudover samme rolle som medarbejderne.

 

Interessegrupper

Interessegruppers rolle i Styregruppen:

Repræsentanter fra interessegrupper observerer i forhold til deres samarbejde med Blæksprutten.


 

Møder:

 

Styregruppemøder

Styregruppen holder møde hver den 1. onsdag i måneden kl. 13.00 og har følgende punkter på dagsordnen.

- Er beslutningerne ført ud i livet der blev besluttet sidst.

- Regnskab.

- Indkomne forslag til dagsordnen (senest mandagen før mødedagen)

- Nyt fra repræsentanterne.

- Nyt fra Styregruppemedlemmerne.

- Valg af ordstyrer og referent til næste møde.

- Eventuelt.

- Oplæsning og godkendelse af referat fra mødet.

 

Mødeindkaldelsen skal ske senest mandagen før, samtidig udsendes referatet fra sidste styregruppemøde.

Styregruppemødereferaterne opslås tilgængelig for alle i caféen.

Oplæses om aftnen ved aftensmaden (referenten)


 


Temadagsmøder:

Styregruppen afholder åben temadag en gang om året, inden den 30/11 hvor arbejdsplan for den efterfølgende periode fastlægges.

 

Temadagen har følgende faste punkter på dagsordnen:

- Den nuværende situation

- Fastsættelse af arbejdsmål

- Statusrapport

- Ordstyrer (skal findes ved Styregruppemødet i november)

Styregruppen kan derudover afholde temadage over særlige emner.

 

Husmøde:

Styregruppen planlægger husmøde den anden mandag i februar – juni og oktober fra kl. 17.30 til 20.00

(vi spiser sammen)

 

Personlige møder:

Alle som har en aftale med blæksprutten kan deltage, mødes sidste mandag i januar, marts, maj, juli, september og november. mødet starter kl. 17.30 til 19.30. dagsorden sakl forligge med punkter.


 

Medarbejderfunktioner:

 

Ledelsesfunktion

Blækspruttens ledelse varetages af den organisationsansvarlige/daglige leder, som har ansvaret for følgende områder og opgaver:

- Opsøgende arbejde som kan inspirere til nye aktiviteter.

- Forelæggelse af nye ideer for styregruppen.

- Formidling af styregruppens beslutninger.

- Fremskaffelse af de økonomiske midler og de fysiske rammer

- Styring af Blækspruttens samlede økonomi.

- Ledelse af den sociale og administrative funktion.

 

Ansøgninger:

- Opsøge nye veje for at forbedre økonomien

- Udarbejde arbejdsoversigt for ansøgningsarbejdet

 

Fysiske rammer

- Opsøge nye kontakter for at fremskaffe bedre faciliteter

- Udarbejde retningslinjer for vedligeholdelse og fornyelse af eksisterende faciliteter.

 

Økonomi

Sikre at der er balance mellem indtægter og udgifter samt at regnskabet føres på en forsvarlig måde.

Fastsætte terminer og omfanget af kortperiodiske regnskabsopgørelser.

 

Kompetencefordeling

Er der ikke personsammenfald mellem den organisationsansvarlige leder og den daglige leder giver kompetencefordelingen af ​​den daglige leders ansættelseskontrakt.

 

Social funktion

Den sociale funktion varetages af den daglige leder og Blækspruttens sociale medarbejdere, som har ansvaret for følgende områder og opgaver.

- Værestedsdriften

- Rådgivningsvirksomheden

- Facilitetsfordelingen

- Tilbuddet til målgruppen

 

Tilbuddet til målgruppen:

- Udarbejdelse af arrangementskalender og afholdelse af fællesarrangementer.

- Aflytning af telefonsvarer og tilrettelæggelse af brugerbesøg og samtaler.

- Sikre at der er personale, som kan yde råd og vejledning til brugerne i åbningstiden.

- Være brugerne behjælpelig med oplysninger om Blækspruttens drift.

 

Kompetence og medansvar:

Den enkelte medarbejders arbejdsområde fremgår af ansættelses/ frivillighedskontrakten.

Medansvarlig for samtlige opgaver i Blæksprutten løses er alle ansatte og frivillige medarbejdere.

Administrativ funktion

Den administrative funktion varetages af den daglige leder og Blækspruttens administrative medarbejdere, som har ansvaret for følgende områder og opgaver:

- sekretariatsdriften

- bogholderidriften

- økonomi og personaleadministrationen

- vedligeholdelse af de fysiske rammer

- intern og ekstern information

- varetage indgående og udgående post

- skrivning af fondsansøgninger

 

Sekretær opgaver:

varetage fremstilling af intern og ekstern informationsmateriale, herunder mødeindkaldelser og renskrivning af referater.

 

Regnskabsopgaver:

forstå regnskabsføringen, herunder budgetlægning og daglig bogføring, kortperiodisk opgørelser, ind og udbetalingsstyring, samt kontakt til revisor, bank, mv

forstå lønudbetaling og afregning af kilometerpenge og diæter.

Forstå vedligeholdelsesopgaver og indkøb af nye skaffelser.

 

Kompetence og medansvar:

Den enkelte medarbejderes arbejdsområde fremgår af ansættelses/ frivillighedskontrakten.

Medansvarlig for samtlige opgaver i Blæksprutten løses, er alle ansatte og frivillige medarbejdere.


 

Medarbejdermøder:

 

Personalemøder

Der holdes personalemøde den sidste mandag i hver anden måned

Kl. 17.15 – 18.45 i månederne Januar – Marts – Maj – Juli – September og November.

Forslag til dagsordnen skal indleveres senest 8 dage før mødet afholdes.

Dagsordnen udsendes senest fredagen før mødet afholdes. Dagsorden og referat skal give personligt til medarbejderne af sekretær + frivillig hjælper.

Deltagerberettigede er personer med frivillighedssaftale i Blæksprutten. Lønnede medarbejder har mødepligt.

 

Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:

-          er tidligere beslutninger ført ud i livet.

-          Meldinger fra de forskellige hold (hvordan går det ?) + hvad laver DU i Blæksprutten

-          Valg af ordstyrer + referent til næste møde

-          Eventuelt

-          Oplæsning og godkendelse af dagens referat


 

Aktivitetshold:

Initiativtager
Brugerne har mulighed for at oprette aktivitetshold omkring fælles interesser

Styregruppen kan tage initiativ til at oprettelse af aktivitetshold, hvis der i forbindelse med

Blækspruttens drift er nogle oplagte holdopgaver som ikke løses af eksisterende brugerhold

 

Formål
Initiativtageren til aktivitetsholdet fastlægger formålet og de konkrete opgaver for holdet.

 

Deltagelse
Alle der kommer i Blæksprutten og som har interesse i holdets formål kan være med

 

Selvstyring og økonomi

Aktivitetshold der oprettes omkring en brugergruppes fællesinteresse, foretager selv planlægningen og udførelsen af opgaverne.

Ydes der bidrag til aktivitetsholdenes selvstyrende funktioner over Blækspruttens drift, skal der foreligge udgiftsbilag og udgiften føres i Blækspruttens regnskab.

 

Samarbejde og Økonomi

Aktivitetshold der varetager en opgave i forbindelse med Blækspruttens drift, planlægger og løser opgaven ansvarligt i samarbejde med den lønnede medarbejder.

De økonomiske rammer for opgavens løsning fremgår af Blækspruttens budget og der disponeres ifølge aftale med den lønnede medarbejder.


 

Regler i huset:

Der må ikke drikkes alkohol eller tages stoffer, eller andre former for rusmidler på Blækspruttens

Områder – Dvs. også i vores biler, kolonihaven, sommerhus.

I Blæksprutten opfører man sig, så andre også kan være til stede.

 

Blæksprutten har vedtaget en ny rygepolitik den 9/2-2015 som er således:

Rygning i Blækspruttens lokaler og i Bilerne er FORBUDT. Det er tilladt at ryge i Ryge-pavillonen eller uden for.

 

Husk at bære tallerken, og bestik ud i køkkenet og skyl det af, og læg bestik i den dertil stillede bøtte. Der synges tak for maden, efter aftensmaden – før man går fra bordet. hvis man kommer forsent til aftensmaden, skal man være med til at vaske op. Aftensmads opvaskere findes ved nummertrækning. Det er altid madlaverne der står for udtrækningen. Hvis man ikke kan vaske op skal man finde en afløser.

Der må kun drikkes kaffe i cafeen.

 

Vi skal overholde arrangementer, åbningstider og andre aftaler. Ved sygdom forpligtiger man sig til at finde en afløser for sin aftale.

I Blæksprutten sidder man ikke med overtøj og Caps på ved måltiderne – og mobiltelefoner skal være slukkede/på lydløs. Ved mobilsamtaler og SMS rejser man sig, og går hen, hvor man ikke generer andre med samtalen.

 

Ved mobilsamtaler og SMS rejser man sig og går hen, hvor man ikke generer andre med samtalen.

Ved brug af Blækspruttens vaskemaskine (max 6 kg.) og tørretumbler, skal brugeren tømme vandbeholderen og rense filteret på tørretumbleren. Der betales 10.- kr. for vask og 10,- kr. til tørring. Beløbet betales i den hvide kasse med rød seddel. Og rydder op efter sig. Det indebærer også at man fjerner sit tøj efter sig.


 

Ved lån af Blækspruttens sommerhus:

Det koster 75 kr. pr. person om dagen + 4 kr. pr. kWh. man aflæser måleren når man ankommer og skriver forbruget ved afrejse.

Det er tilladt at have hund med ii sommerhuset.


 

Ved lån af Blækspruttens Bil(er) + Trailer:

Bilerne + trailer skal afleveres i rengjort stand. Der betales 50,- kr. om dagen + 2 kr. pr. kørt km. Samt man fylder den benzin på som man har brugt.

Ved kørsel til og fra Blæksprutten betales 20 kr. pr. zone over helle øen.

Hvis Bil eller Trailer beskadiges skal den daglige leder informeres.

 

Ved lån af værktøj:

Husk at skrive i ”lånemappen” når du låner værktøj på havnen, mappen ligger i målerskabet.

Blækspruttens telefon kan/må lånes til korte beskeder.

Sig aldrig nej til en ny idé – en du selv har fået eller en du har opfanget – før du har snakket det igennem med styregruppen


 

Du må meget gerne lave

Frivillighedsaftale i Blæksprutten

 

 

Værestedet Blæksprutten * Søndergade 29 * 3700 Rønne * Telefon 56 95 58 10


Bornholm Guide